സമീപത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങാം

വീട്ടിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം നേരിട്ട് വില നൽകാം

ഉപഭാക്താക്കൾക്കു ഫ്രീ ആയി ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം

SERVICE

What We Do

Why us

Buy directly from local shops.

You can purchase products from shops directly through the platform. Products will be delivered by the shops or a person assigned by shop.

Read More

Cash on delivery Available

You will be paying directly to shops. Pay using cash or transfer online at the time of delivery.

Read More

Always free for customers

Get offers directly from the shops. Always free for customers. Always ad free

Read More

Need Consultation

Contact our customer support team if you have any further questions.

Scroll Up